Ha szeretetet és megbecsülést akarsz másoktól

Bejegyzés nyomtatása
Ha szeretetet és megbecsülést akarsz másoktól,
akkor előbb neked kell szeretetet és megbecsülést adnod nekik. A kellő érzelmi intelligenciával rendelkező emberek pozitív energiát közvetítő kifejezéseket használnak a kommunikációik során.

Az alábbi 5 kifejezés használatával úgy adhatsz pozitív energiát másoknak, hogy közben te magad is feltöltődsz.

„Téved­tem.”

Ezt a mon­da­tot talán a legnehezebb kimon­dani , de őszin­tén átérezni valószínű még nehezebb…
Pedig — mint tud­juk — tévedni emberi dolog, – … és ez egészen biztosan min­den­ki­vel elő­for­dult már.
Ha képes vagy belá­tni a tévedé­se­det, az nem azt jelenti, hogy az ügyet­len­sé­ge­det, vagy az alkal­mat­lan­sá­go­dat hang­sú­lyo­zod, sok­kal inkább azt mutatja, hogy fel­vál­la­lod önma­ga­dat a hibá­id­dal és azok követ­kez­mé­nyé­vel együtt.
Ugyanakkor a téve­dés beis­me­ré­sé­vel kaput nyithatsz egy új meg­ol­dásra, vagyis azt is bizo­nyí­tod, hogy képes vagy a vál­toz­ta­tásra.
Ez a hoz­zá­ál­lás nem­csak a sze­mé­lyi­sé­ge­det fej­leszti, de pél­da­ként áll­hatsz mások elé, mert így máso­kat is pozi­tív vál­to­zásra ösztönözhetsz.

„Saj­ná­lom.”

Ha téve­dé­sed beis­me­ré­sé­vel a saj­ná­la­to­dat is őszintén ki tudod fejezni, akkor az ese­tek több­sé­gé­ben a másik fél dühe és ellen­sé­ges­sége is egy csa­pásra eltű­nik. Hiszen érezni fogja raj­tad, hogy nem szándékosan bántottad és téged érzel­mi­leg is meg­érin­tett az adott szituáció.

„Büszke vagyok rád!”

Minden ember alapvető szükséglete, hogy elismerjék – első­sor­ban azok, akik a számára a legtöbbet jelentik.
Valamennyien kemé­nyen dol­go­zunk azért, hogy kiér­de­mel­jük a jogot, hogy büsz­kék lehes­sünk önma­gunkra. De bár­mi­lyen cso­dá­la­tos érzés büsz­ke­sé­get érezni ered­mé­nye­ink lát­tán, az érzés ereje sok­szo­ro­sára növek­szik, ami­kor mások mond­ják ezt nekünk.
Ez a rövidke mon­dat olyan, mint egy ener­gia­bomba: simo­gatja a lel­ket és szár­nya­kat ad az önbi­za­lom­nak.
Alkal­mazd minél gyakrabban!

„Képes vagy rá! Képes vagyok rá!”

Ez a báto­rí­tás jól jöhet min­den­ki­nek a kör­nye­ze­ted­ben — bele­értve saját maga­dat is.
Ha az ember nem teszi pró­bára képes­sé­ge­it sosem fogja meg­tudni, hogy mi min­dent érhet­ne el.
Ha te kiala­kí­tod másokban és magad­ban is a „bár­mit elér­he­tsz! bármit elérhetek!” hoz­zá­ál­lást, akkor tény­leg valóra vál­hat min­den.
A „Képes vagy rá!” — mon­dat­tal az ismerő­se­i­dnek mérhetetlen energiát tudsz adni. Ez a mon­dat adhatja meg a kezdő­lö­kést a bará­ta­id­nak ahhoz, hogy többre legye­nek képe­sek, mint amit valaha lehet­sé­ges­nek hit­tek volna.

„Köszö­nöm.”

Ne tekints magá­tól értetődő­nek sem­mit, tudd meg­kö­szönni azt, amit mások­tól kapsz: legyen az bár­mi­lyen szol­gál­ta­tás, aján­dék, de akár a rád for­dí­tott idő is. A „köszö­nöm” a másik ember nagy­lel­kű­sé­gé­nek elis­me­rése – min­dig jó érzés köszö­ne­tet kapni és az is jó, ha van mit meg­kö­szönni, úgy­hogy ha okod van rá, min­dig han­goz­tasd a köszönetet!

Ezeknek a rövid kifejezéseknek higgyétek el varázserejük van. Használjátok ezeket minél többször, és akkor érezni fogjátok, hogyan áramlik a pozitív energia az embertől az emberig!

FORRÁS:  Tömöri  Kati

És mi a Te véleményed?

Az e-mail címed rejtve marad..
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.

CommentLuv badge

*